Algemene Voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u producten bij onze webshop bestelt. In deze voorwaarden wordt uitgelegd hoe wij producten aan u leveren, hoe u de overeenkomst kunt beëindigen, wat te doen bij problemen en andere belangrijke informatie. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u om geen producten via onze webshop te bestellen.

Laurier Design, KVK 86126954, is een interieurwinkel in het centrum van Den Haag. Laurier Design koopt haar spiegels en overige vintage en/of antieke producten voornamelijk in bij handelaren en veilinghuizen in Nederland, Frankrijk en Italië.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op Laurier Design, gevestigd te Den Haag, verder te noemen “Laurier”, te leveren diensten of producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere partij die Laurier heeft verzocht of heeft opgedragen om diensten te verlenen alsmede iedere partij die bij Laurier goederen bestelt en/of koopt.

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt met “de consument” uitsluitend de klant bedoeld die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

1.4 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Indien Laurier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Laurier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.6 Laurier mag haar (algemene) voorwaarden wijzigen. Deze wijzigingen gaan vier weken na de bekendmaking in, of op een latere datum die Laurier op de bekendmaking vermeldt. Als de klant een wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden ingaan. De opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Laurier te zijn ontvangen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door Laurier, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Laurier of door feitelijke uitvoering door Laurier komt een overeenkomst tot stand.

2.2 In afwijking van het voorgaande artikellid geldt bij een koop op afstand dat de overeenkomst tot stand komt indien de klant een aanbod van Laurier langs elektronische weg heeft aanvaard. Laurier zal onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigen. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door Laurier is bevestigd, kan Laurier de overeenkomst kosteloos en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade te ontbinden.

2.3 Het kan voorkomen dat Laurier bepaalde producten op meerdere plaatsen – bijvoorbeeld op (veiling)websites en in haar winkel – aanbiedt. Alhoewel Laurier ernaar streeft om haar aanbod op alle plaatsen zo actueel mogelijk te laten zijn, kan het voorkomen dat een product abusievelijk op een locatie (nog) niet als verkocht is aangemerkt. Omdat het veelal unieke producten betreft, kan Laurier dan geen product aan de klant leveren. Als daarvan sprake is, is Laurier bevoegd een gesloten overeenkomst niet te accepteren en/of een overeenkomst kosteloos en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade te ontbinden.

2.4 Indien wordt overeengekomen dat Laurier zal zorgdragen voor transport van de bestelde zaken, wordt de overeenkomst gesloten onder de (opschortende) voorwaarde dat partijen overeenstemming bereiken over de voorwaarden van dat transport, zoals de prijs en het tijdstip van levering.

2.5 Laurier kan zich bij een koop op afstand - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Laurier op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

2.6 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de aanbiedingen van Laurier bindt Laurier niet.

2.7 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Laurier.

2.8 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is elke aanbieding gebaseerd op verrichting van de geoffreerde prestatie onder normale omstandigheden en gedurende de normale werkuren.

2.9 Laurier is bevoegd om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst aan derden over te dragen. Ingeval van een overeenkomst met een consument, blijft Laurier aansprakelijk voor de nakoming door de derde, tenzij sprake is van een overdracht in verband met overdracht van onderneming.

3. Eigenschappen van het geleverde

3.1 Laurier levert voornamelijk producten die niet nieuw en dus al gebruikt zijn. Het betreft bijvoorbeeld oude(re), vintage en/of antieke producten. De leeftijd en mate van gebruik van producten kan van invloed zijn op de kwaliteit daarvan, hetgeen de klant accepteert. Ook kunnen bepaalde producten een bepaalde geur hebben.

3.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, maten, gewichten en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken -gelet op hetgeen is opgenomen in dit artikel- slechts ter indicatie. Het is mogelijk dat de eigenschappen van door Laurier geleverde producten, van hetzelfde soort en van hetzelfde type, onderlinge afwijkingen vertonen. Laurier is niet verantwoordelijk voor de bedoelde onderlinge afwijkingen.

3.3 Afwijkingen (zoals in kleur, structuur, formaat, model, gewicht, andere esthetische afwijkingen of (herstelde) beschadigingen behoren bij de geleverde producten en kunnen derhalve geen reden zijn tot afkeuring, aanspraak op schadevergoeding, aansprakelijkheid van Laurier, een geslaagd beroep op garantie of een beroep op ontbinding of vernietiging van de overeenkomst.

3.4 Laurier doet haar best zo goed mogelijk de staat van een product te omschrijven en door middel van foto’s te specificeren. Onder meer vanwege kwaliteitsverschillen van bijvoorbeeld beeldschermen, kan de indruk dat een product op een klant maakt verschillend zijn. Laurier is daarvoor niet aansprakelijk. Als een klant volledige zekerheid wil over de kenmerken van het product, wordt zij geadviseerd het product te komen bezichtigen in het atelier van Laurier. 

3.5 Voor langs elektronische weg gesloten overeenkomsten, is slechts de door Laurier op haar website vermelde informatie relevant. Aan informatie uit andere bronnen kunnen door de klant geen rechten worden ontleend.

3.6 Ten aanzien van consumenten geldt hetgeen hiervoor is opgenomen slechts niet indien: (1) hij die afwijking in redelijkheid niet hoefde te verwachten, (2) door de afwijking normaal gebruik van het product niet mogelijk zou zijn, en (3) de afwijking dermate van omvang is dat in redelijkheid niet gezegd kan worden dat Laurier heeft voldaan aan haar verplichting (alsdan rekening houdend met hetgeen in dit artikel is opgenomen over de aannemelijkheid dat sprake gaat zijn van afwijkingen).

4. Herroepingsrecht bij koop op afstand

4.1 Bij een koop op afstand heeft de consument gedurende 14 dagen (bedenktijd) de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). Bij levering van zaken vangt de bedenktijd aan op dag waarop de zaak of zaken door de consument worden ontvangen. Bij de levering van diensten vangt de bedenktijd aan op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

4.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Laurier retourneren, conform de door Laurier verstrekte redelijke instructies.

4.3 Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij ervoor zorg te dragen dat een schriftelijke kennisgeving van de herroeping binnen de bedenktijd door Laurier is ontvangen. De retourzending komt volledig voor rekening en risico van de klant. De consument is gehouden om onverwijld voor retourzending van het product compleet, ongebruikt, onbeschadigd en in de originele staat en verpakking zorg te dragen zodat Laurier uiterlijk 14 dagen na de datum van ontbinding de zaak retour heeft ontvangen.

4.4 Laurier mag, naar eigen keuze, beschadigde retourzendingen weigeren of de schade verdisconteren in het terug te betalen bedrag.

4.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

4.6 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending volledig voor zijn rekening.

4.7 Het herroepingsrecht is in ieder geval uitgesloten bij aanschaf van producten en diensten die (1) tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, (2) die duidelijk persoonlijk van aard zijn, (3) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, (4) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Laurier geen invloed heeft, (5) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

5. Uitvoering van de overeenkomst

Medewerking en verantwoordelijkheden van de klant

5.1 De klant zal Laurier steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verstrekken welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de door haar aangeleverde gegevens en inlichtingen.

5.2 Indien de gegevens waarover Laurier voor een goede uitvoering van de overeenkomst dient te beschikken niet of niet tijdig door de klant aan Laurier ter beschikking worden gesteld of indien de klant op andere wijze niet aan haar verplichtingen als verwoord in dit artikel voldoet, heeft Laurier het recht om tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan en om de kosten die uit de aldus ontstane situatie voortkomen tegen de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

Leveringstermijnen

5.3 Als plaats van aflevering geldt het afhaaladres van Laurier, tenzij partijen aflevering op een ander adres overeenkomen.

5.4 De zaken zijn voor risico van de klant vanaf het moment van levering door Laurier. Laurier behoudt zich het recht voor om leveringen aan postbusadressen te weigeren.

5.5 Goederen gelden als onder eigendomsvoorbehoud geleverd, zodra Laurier de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij Laurier of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden.

5.6 Door Laurier geaccepteerde bestellingen worden binnen 30 dagen uitgevoerd tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant en Laurier hebben in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden, zonder dat partijen tot schadevergoeding gehouden zijn.

5.7 Indien (1) de klant afname op het overeengekomen moment weigert, (2) de klant nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, of (3) geen moment voor afname is overeengekomen en binnen uiterlijk 14 dagen nadat melding is gedaan dat de producten kunnen worden afgehaald de klant de producten niet heeft afgehaald, is Laurier gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan. De vergoeding verschuldigd door de klant voor die opslag aan Laurier bedraagt per maand ten minste 10% van de waarde van de opgeslagen producten.

Uitvoering overeenkomst

5.8 Laurier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.9 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Laurier gerechtigd de uitvoering van onderdelen van de overeenkomst die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.10 Indien Laurier of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden dienen te verrichten op de locatie van de klant of op een door de klant aangewezen locatie elders, zal de klant er voor zorg dragen dat op die locatie alle faciliteiten en voorzieningen voorhanden zijn die voor een behoorlijke en veilige uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs benodigd zijn. De met laatstgenoemde faciliteiten en voorzieningen gemoeide kosten komen voor rekening van de klant.

6. Prijzen (en honorarium)

6.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn -voor zover dat op die producten van toepassing is- inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele kosten voor leveringen buiten Nederland, al dan niet van overheidswege verschuldigd, komen volledig voor rekening van de klant. De klant zal zorgdragen voor betaling van die kosten.

6.2 Laurier mag haar prijzen voor te leveren zaken en/of diensten verhogen. In geval van een prijsverhoging is de klant bevoegd om de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden tenzij is afgesproken dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. De eventuele ontbinding dient door Laurier uiterlijk te zijn ontvangen op de laatste werkdag voordat de wijziging van kracht wordt.

6.3 Indien Laurier op grond van enige wettelijke bepaling of andere maatregel van overheidswege is gehouden tot wijziging van haar tarieven is de klant niet gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst.

6.4 Indien met de klant is overeengekomen dat de aflevering van een zaak of dienst langer dan drie maanden zal duren is Laurier gerechtigd om de koopprijs ook na drie maanden te verhogen.

7. Betaling

7.1 Betaling dient op (een van) de door Laurier aangeboden wijze(n) plaats te vinden. Laurier heeft tevens het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

7.2 Laurier is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan Laurier verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

7.3 Indien een consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Laurier is gewezen op de te late betaling en Laurier hem een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Laurier gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, conform de op dat moment door Nederlandse rechtbanken gehanteerde tarieven.

8. Aansprakelijkheid en garantie

8.1 De klant realiseert zich dat er grotendeels oude(re), vintage of antieke producten worden verkocht en dat het bovendien natuurproducten kan betreffen. Om die reden(en) zal de klant de geleverde producten zo spoedig mogelijk na levering onderzoeken op eventuele waarneembare gebreken en van eventuele gebreken zo spoedig mogelijk melding maken (zoals bepaald in deze voorwaarden) en kan hij Laurier niet aansprakelijk houden voor latere veranderingen in de staat van de producten, aangezien die mogelijke veranderingen (bijvoorbeeld: beschadigingen, verkleuringen en scheuren) behoren tot de eigenschappen van de geleverde producten, mede gelet op bijvoorbeeld de ouderdom, het natuurlijke karakter en/of het eerdere gebruik daarvan. Dat is slechts anders indien sprake zou zijn van een gebrek dat deze klant (1) niet had kunnen waarnemen bij levering en (2) hij met het ontstaan van dat gebrek in redelijkheid geen rekening had hoeven houden, waarbij expliciet rekening gehouden dient te worden met hetgeen in deze voorwaarden is opgenomen ten aanzien van het verwachtingspatroon bij oude(re)-, vintage en/of antieke producten.

8.2 Indien de klant een gerechtvaardigd beroep op garantie doet zal Laurier de te verrichten werkzaamheden of de te leveren producten, naar eigen keuze, herstellen dan wel alsnog uitvoeren/leveren zoals overeengekomen. Indien Laurier de klant mededeelt tot herstel dan wel het alsnog uitvoeren/leveren zoals overeengekomen te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten weer ter beschikking stellen aan Laurier.

8.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van Laurier vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van Laurier wijzigingen in de door Laurier geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Laurier zal door de klant tijdig en onbelemmerd in de gelegenheid worden gesteld om onderzoek te doen naar de gegrondheid van een beroep op garantie, waarbij de klant de producten op zijn kosten aan Laurier ter beschikking stelt.

8.4 Indien en voor zover de klant verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst nog niet is nagekomen, is Laurier bevoegd nakoming van haar garantieverplichtingen op te schorten.

9. Retourneren

9.1 Eventuele klachten over een door Laurier geleverd product of over de uitvoering van werkzaamheden, dienen terstond door de klant aan Laurier schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Voor wat betreft klachten ten aanzien van het geleverde aantal producten of andere direct waarneembare klachten, dient de klant direct ten tijde van levering een inspectie uit te voeren en eventuele klachten ten aanzien van onjuiste aantallen of andere klachten direct op afleverbonnen/ vrachtbrieven of dergelijke documenten schriftelijk kenbaar te maken. Ten aanzien van andere klachten geldt dat, indien (1) tien dagen na het verrichten van de werkzaamheden respectievelijk levering van de producten zijn verstreken of (2) een aanvang is gemaakt met de verwerking van de producten, door de klant niet meer gerechtvaardigd kan worden gereclameerd, tenzij het gebrek bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat laatstgenoemde geval moet de klant Laurier, binnen tien dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

9.2 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Laurier niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Laurier van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door Laurier zijn gecrediteerd.

9.3 Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Laurier het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform de door haar op dat moment gehanteerde en redelijke tarieven.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door Laurier te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Laurier, zolang de klant enige vordering van Laurier, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

10.2 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Laurier tekort schiet of Laurier goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Laurier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal Laurier te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Laurier en machtigt Laurier hierbij -voor zover nodig- om dat te doen. In geval van schending door de klant van dit artikel, verbeurt de klant aan Laurier een onmiddellijk opeisbare boete van €500,- voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van €250,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist.

10.3 Na terugneming van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zal de overeenkomst niet zijn ontbonden, tenzij Laurier dat kenbaar maakt. De klant zal na terugneming en een mogelijke ontbinding nimmer een vergoeding kunnen ontvangen die hoger is dan de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met Laurier was overeengekomen, verminderd met de kosten en schade die voor Laurier uit de terugneming voortvloeien.

10.4 Indien en voor zover geen eigendomsvoorbehoud gevestigd zou kunnen worden of dat eigendomsvoorbehoud zou vervallen, behoudt Laurier zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen die Laurier dan uit welken hoofde dan ook jegens opdrachtgever mocht hebben. De klant machtigt hierbij Laurier om dat pandrecht te vestigen en zal daarvoor tevens op eerste verzoek alle eventuele benodigde medewerking aan Laurier verlenen.

11. Ontbinding en beëindiging

11.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

11.2 In geval van verzuim van de klant is Laurier gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Laurier verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

11.3 Laurier is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surseance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Laurier zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11.4 Ontbinding en beëindiging laten verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn voort te duren na het einde van de overeenkomst onverlet. Tot deze verplichtingen behoren onder meer de bepalingen met betrekking tot de vrijwaring ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten, betalingsverplichtingen van de klant en geheimhouding.

12. Toepasselijk recht en taal

12.1 Op een met Laurier gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Er kunnen vertalingen van deze voorwaarden beschikbaar zijn. In dat geval is de inhoud van de Nederlandse versie leidend.

13. Van toepassing indien geen consumentenkoop

13.1 Indien geen sprake is van een consumentenkoop als bedoeld in artikel 7:5 BW, geldt in aanvulling op de hiervoor opgenomen algemene voorwaarden (indien over dat onderwerp geen bepaling is opgenomen) of in afwijking daarvan (indien over dat onderwerp reeds een bepaling is opgenomen), het volgende:

Overmacht

13.2 Laurier is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Laurier opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Laurier niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan. Indien dit beroep zou leiden tot een prestatie die wezenlijk zou afwijken van de toegezegde prestatie, ingeval van een overeenkomst tussen enerzijds een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en anderzijds een consument, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

13.3 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard en omstandigheden die buiten schuld of toedoen van Laurier zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie en uitsluitingen, zowel bij Laurier als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele toeleveringsbedrijven van Laurier zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Laurier. Gelet op het feit dat Laurier ook oude(re), tweedehands en/of antieke producten verkoopt, die veelal uniek zijn, wordt het niet langer beschikbaar zijn van het verkochte product -waardoor het bijvoorbeeld onmogelijk of onevenredig kostbaar wordt voor Laurier om de overeenkomst na te komen- ook aangemerkt als overmacht.

13.4 Indien Laurier bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Prijzen en betaling

13.5 De in de aanbiedingen van Laurier weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Laurier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

13.6 De klant is niet gerechtigd om enige vordering op Laurier te verrekenen met de door Laurier in rekening gebrachte bedragen.

13.7 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan Laurier vanaf dat moment rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 2% per maand.

13.8 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn van 14 dagen nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan Laurier verschuldigde hoofdsom, ongeacht of Laurier buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Laurier om schadevergoeding te vorderen.

13.9 Onverminderd de overige rechten van Laurier uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens Laurier gehouden om de incassokosten te vergoeden die Laurier heeft moeten maken.

13.10 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

Garantie en aansprakelijkheid

13.11 Indien door Laurier aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

13.12 Laurier is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Laurier.

13.13 De totale aansprakelijkheid van Laurier zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Laurier aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is Laurier nimmer aansprakelijk.

13.14 Laurier is niet aansprakelijk voor schade indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

13.15 Voor zover Laurier bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruik maakt van de diensten van derden, en deze derden hun aansprakelijkheid hebben beperkt, houden alle aan Laurier gegeven opdrachten de bevoegdheid in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de klant te aanvaarden.

13.16 Laurier is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van ingeschakelde derden, behoudens voor zover die tekortkoming het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Laurier

Geschillen en toepasselijk recht

13.17 De rechtbank te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die direct of indirect betrekking hebben op enige overeenkomst of rechtsbehandeling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

13.18 Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

Download hier onze algemene voorwaarden als PDF